Estructura de certificados de profesionalidad

CONEIX L’ESTRUCTURA DELS CERTIFICATS PROFESSIONALS

Estructura dels Certificat de professionalitat

Per saber com funciona l’estructura d’un Certificat Professional, cal saber abans de res on consultar el llistat dels diferents Certificats que existeixen i pots cursar.

Clicka aquí per accedir a la llista de famílies professionals:

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/EntradaBuscadorCertificadosFormDual.do

Com has vist a l’enllaç anterior, un certificat de professionalitat inclourà els apartats següents:

 • Identificació del certificat de professionalitat
 • Denominació.
 • Família professional.
 • Nivell.
 • Qualificació professional de referència.
 • Relació d’unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat
 • Competència general
 • Entorn professional
 • Durada en hores de la formació associada
 • Relació de mòduls formatius del Catàleg Modular de Formació Professional.

Perfil professional del certificat de professionalitat

Queda definit per la qualificació professional o, si escau, per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals a què respongui el certificat de professionalitat. Aquí trobarem la informació sobre els requisits necessaris per accedir-hi segons la legislació vigent.

Formació del certificat de professionalitat

Estarà composta pel desenvolupament de cadascun dels mòduls formatius del Catàleg Modular de Formació Professional associats a cada unitat de competència del certificat de professionalitat.

S’hi inclou la durada i els requisits tècnics relatius a espais, instal·lacions i equipaments. S’estipulen també totes les mesures necessàries per a l’accessibilitat òptima i la seguretat dels seus participants així com els requisits relatius als formadors que imparteixen aquests certificats i alumnes accedeixen a aquesta oferta formativa.

Mòduls formatius

El mòdul formatiu (MF) representa la unitat mínima de formació professional que es pot acreditar per establir els ensenyaments conduents a obtenir els títols de formació professional i els certificats de professionalitat.

Els mòduls formatius que estan associats a les unitats de competència serviran per organitzar la formació que va associada a una qualificació professional, de manera que es pugui adquirir mitjançant un procés daprenentatge.

Aquestes formacions es poden cursar de manera independent.

Cada mòdul formatiu inclourà les dades didentificació, les especificacions de la formació i els paràmetres del context formatiu per impartir-lo.

Les dades d’identificació correspondran a la denominació del mòdul formatiu, el nivell, el codi, la unitat de competència a què està associat i la durada expressada en hores.

Els paràmetres i criteris del context formatiu per impartir el mòdul formatiu estaran constituïts per:

Els requisits mínims que han de tenir els formadors per impartir-los.

 • Els requisits mínims sobre els espais, les instal·lacions i els equipaments necessaris per al procés d’ensenyament-aprenentatge i l’adquisició de la competència professional corresponent.
 • Els criteris daccés dels alumnes, que asseguraran que aquests compten amb les competències clau suficients per cursar amb aprofitament la formació.

Unitats formatives

Quan els mòduls formatius tinguin una durada de més de 90 hores, aquests es poden subdividir en unitats formatives. Aquestes mai no podran ser inferiors a 30 hores.

Com a norma genèrica, cada mòdul podrà subdividir com a màxim en tres unitats formatives.

Cada unitat formativa inclou les dades didentificació, capacitats, criteris davaluació i continguts.

Un cop superades totes les unitats formatives definides per a un mòdul, tenint en compte que lalumne participant hagi realitzat de forma consecutiva almenys una unitat formativa per any, donarà dret a la certificació de mòdul formatiu ia lacreditació de la unitat de competència corresponent.

Accions formatives

S’entén per accions formativa les que van adreçades a adquirir i/o millorar les competències professionals de les qualificacions professionals.

Aquesta formació es podrà realitzar oferint la formació de la totalitat dels mòduls formatius o dividir-la per mòduls formatius associat a cadascuna de les unitats de competència que compon el certificat de professionalitat de manera independent.

Demana més informació sobre els nostres Certificats de Professionalitat. El Grup C&C disposa d’acadèmies acreditades per tot el territori nacional. Truca’ns al 93 384 13 13

Comparte en:
No Comments

Post A Comment