Estructura Certificats Professionals | C&C Academia Casanova

C&C Academia Casanova

C&C Academia Casanova

Líders en formació

CONEIXES L'ESTRUCTURA DELS CERTIFICATS PROFESSIONAL?

26/07/2021

Saber com s'estructuren els certificats t'ajudarà a decidir amb més facilitat que formació s'ajusta a les teves necessitats

Per a saber com funciona l'estructura d'un Certificat Professional, has de saber abans de res on consultar el llistat dels diferents Certificats que existeixen i pots cursar.

Clicka aquí per a accedir a la llista de famílies professionals

https://www.sepe.es/homesepe/personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales.html

Com has vist en l'enllaç anterior, un certificat de professionalitat inclourà els següents apartats:


• Identificació del certificat de professionalitat
• Denominació.
• Família professional.
• Nivell.
• Qualificació professional de referència.
• Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat
• Competència general
• Entorn professional
• Durada en hores de la formació associada
• Relació de mòduls formatius del Catàleg Modular de Formació Professional.


Perfil professional del certificat de professionalitat

Queda definit per la qualificació professional o si escau, per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals a les quals respongui el certificat de professionalitat. Aquí trobarem la informació sobre els requisits necessaris per a accedir segons la legislació vigent.

Formació del certificat de professionalitat

Estarà composta pel desenvolupament de cadascun dels mòduls formatius del Catàleg Modular de Formació Professional associats a cada unitat de competència del certificat de professionalitat.

S'inclou la seva durada i els requisits tècnics relatius a espais, instal·lacions i equipaments. S'estipulen també totes les mesures necessàries per a l'òptima accessibilitat i la seguretat dels seus participants així com els requisits relatius als formadors que imparteixen aquests certificats i alumnes accedeixen a aquesta oferta formativa.

Mòduls formatius

El mòdul formatiu (MF) representa la unitat mínima de formació professional que es pot acreditar per a establir els ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols de formació professional i els certificats de professionalitat.
Els mòduls formatius que estan associats a les unitats de competència serviran per a organitzar la formació que va associada a una qualificació professional, de manera que es pugui adquirir a través d'un procés d'aprenentatge.
Aquestes formacions poden cursar-se de manera independent.

Cada mòdul formatiu inclourà les dades d'identificació, les especificacions de la formació i els paràmetres del context formatiu per a impartir-lo.

Les dades d'identificació correspondran a la denominació del mòdul formatiu, el nivell, el codi, la unitat de competència a la qual està associat i la durada expressada en hores.

Els paràmetres i criteris del context formatiu per a impartir el mòdul formatiu estaran constituïts per:

• Els requisits mínims que han de tenir els formadors per a la seva impartició.
• Els requisits mínims sobre els espais, instal·lacions i equipaments necessaris per al procés d'ensenyament-aprenentatge i l'adquisició de la competència professional corresponent.
• Els criteris d'accés dels alumnes, que asseguraran que aquests compten amb les competències clau suficients per a cursar amb aprofitament la formació.

Unitats formatives

Quan els mòduls formatius tinguin una durada de més de 90 hores, aquests podran subdividir-se en Unitats Formatives. Aquestes mai podran ser inferiors a 30 hores.

Com a norma genèrica, cada mòdul podrà subdividir com a màxim en tres unitats formatives.

Cada unitat formativa inclou les dades d'identificació, capacitats, criteris d'avaluació i continguts.

Una vegada superades totes les unitats formatives definides per a un mòdul, tenint en compte que l'alumne participant hagi realitzat de manera consecutiva almenys una unitat formativa per any, donarà dret a la certificació de mòdul formatiu i a l'acreditació de la unitat de competència corresponent.

Accions formatives

S'entén per accions formativa les que van dirigida a l'adquirir i/o millorar les competències professionals de les qualificacions professionals.

Aquesta formació es podrà realitzar oferint la formació de la totalitat dels mòduls formatius o dividir-la per mòduls formatius associat a cadascuna de les unitats de competència que compon el certificat de professionalitat de manera independent.

Sol·licita més informació sobre els nostres Certificats de Professionalitat. Grup C&C disposa d'acadèmies acreditades per tot el territori nacional. Telefona'ns al 93 384 13 13


Pujar

×