Condicions de Contractació

DADES IDENTIFICATIVES :

Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí es faci menció), regula les condicions per les quals es regeix la compra de productes i/o serveis al present lloc web (d’ara endavant, Condicions).

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquest Lloc Web, és important que llegeixis l’Avís Legal, la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

 1. L’USUARI: La contractació de serveis o productes oferts per C&C CASANOVA SA, confereix la condició d’Usuari (d’ara endavant, Usuari), per la qual cosa en el moment en què vulguis contractar serveis o productes de C&C CASANOVA SA, hauràs d’acceptar de forma expressa totes les Condicions aquí establertes, sens perjudici de l’aplicació de la normativa legal corresponent que apliqui al present cas. Com a Usuari declares ser més gran de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquest lloc web.
 2. PRODUCTES I SERVEIS: C&C CASANOVA SA, es reserva el dret a decidir quins Productes i serveis s’ofereixen als Usuaris a través de la botiga en línia i podrà afegir nous productes/serveis i/o eliminar algun dels existents en qualsevol moment i sense previ avís.
 3. PROCÉS DE COMPRA: L’Usuari pot comprar el Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Un cop seleccionats tots els productes que voleu comprar, s’hauran afegit a la cistella i el pas següent serà realitzar el pagament. Per això haurà de seguir el procediment de compra en línia, emplenant i comprovant la informació requerida en cada pas. Després d’això, rebreu un correu electrònic acusant rebut de la vostra comanda (Confirmació de Comanda). L’Usuari reconeix al moment de la compra ser coneixedor i accepta condicions particulars del producte en qüestió.
 4. DISPONIBILITAT: Totes les comandes de compra rebudes a través del Lloc Web es troben subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament d’aquests, procedirem a contactar amb l’Usuari per facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior a l’efecte de modificar la comanda. Si no voleu fer una comanda d’aquests productes substitutius, procedirem a reemborsar qualsevol quantitat abonada.
 5. PREUS: Els preus exhibits al lloc web i/o plataforma utilitzada, són els finals, en euros i inclouen els impostos corresponents. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l’Usuari ja hagi rebut una Confirmació de Comanda. Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes encarregats per l’Usuari , informarem de l’error com més aviat millor i us donarem l’opció de reconfirmar la vostra comanda al preu correcte o anul·lar-la. Si no aconseguim contactar amb l’Usuari, la comanda es considerarà cancel·lada i es reemborsaran les quantitats abonades. No estarem obligats a subministrar cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li haguem enviat la Confirmació de Comanda) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable com a preu incorrecte.
 6. FORMES DE PAGAMENT: El mitjà de pagament acceptat és mitjançant TPV del Banc Sabadell (Redsys). La transacció es realitzarà a través del compte personal de l’Usuari en aquesta plataforma, essent l’únic responsable de qualsevol problema relacionat amb el pagament. Aquesta modalitat de pagament no té cap cost per al client. C&C CASANOVA SA utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l’Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. La recollida, l’emmagatzematge i la transmissió d’informació personal a través de la pàgina web es realitza de manera encriptada mitjançant l’ús del protocol de seguretat SSL (Secure Socket Layer), sistema d’encriptació que confereix una seguretat total en la transmissió de dades.
 7. ENVIAMENT: No es realitzaran enviaments a domicili en cas d’haver adquirit el producte a través del Lloc Web. Els productes adquirits a través del Lloc Web es recolliran directament per l’Usuari als establiments del Grup C&C Veure punts de recollida (link a un llistat)
 8. LLIURAMENT: El lliurament del producte es realitzarà als establiments del Grup C&C Veure punts de recollida (link a un llistat). L’usuari haurà de recollir el producte en el termini de 30 dies des de la compra del producte.
 9. DESISTIMENT: A partir de la recepció de la comanda, l’Usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals per sol·licitar el canvi o devolució d’un o diversos productes i/o serveis o desistir (tornar lliurement) de la compra completa realitzada al Lloc Web . Per exercitar el dret de desistiment l’usuari haurà de notificar la seva decisió, en temps i forma, a l’adreça demanats@academiacasanova.com. L’Usuari podrà canviar o tornar qualsevol article que hagi comprat al Lloc Web, sempre que es tracti d’un article subjecte al dret de desistiment, tal com es preveu a continuació, estant aquest al seu embalatge original, sense obrir (en cas dels articles precintats) i en perfecte estat. La política de devolucions s’ha d’aplicar en funció del producte adquirit:
  • Producte personalitzat i/o consumible (i/o descarregable) pel pas del temps: no procedeix el dret a desistiment reconegut per la normativa de consumidors i Usuaris, sent coneixedor l’Usuari d’aquesta circumstància i acceptant-la en el moment de fer la compra corresponent .
  • Productes erronis: s’admetran devolucions sempre que el producte sigui erroni respecte a l’adquirit per l’usuari.
  • Taller i/o esdeveniment: el dret de desistiment desapareix una vegada assolides les 48 hores anteriors a la celebració del taller/esdeveniment, sent coneixedor l’Usuari de la dita circumstància i acceptant-la en el moment de realitzar la compra corresponent.
  • Productes no consumibles pel pas del temps ni personalitzats: l’Usuari disposa d’un termini de 14 dies per sol·licitar-ne la devolució, fent-se càrrec de les despeses de devolució.
  • Cursos: L’Usuari té l’obligació de pagar el preu íntegre del Programa, amb independència de la forma (en un sol pagament o en diversos terminis) i del mitjà de pagament elegits. Tot i això, C&C CASANOVA SA, informa a l’Usuari que pot desistir de la compra del Programa i obtenir la devolució del que hagi pagat, durant un termini de 15 dies naturals, a comptar des del dia en què es va realitzar la compra del Programa Programa (inclòs el primer dia), sempre que no hagués realitzat més del 15% de la totalitat del Programa adquirit. Per tant, en cas que l’alumne hagi superat més d’un 15% de les classes, a efectes del dret de desistiment s’entendrà que el servei prestat per C&C CASANOVA SA ha estat completament executat.

  En els 14 dies naturals posteriors a què C&C CASANOVA SA rebi el/s productes/si comprovi el seu bon estat es realitzarà el reemborsament de l’import corresponent al cost del producte o productes.

  En cas de desistiment de la comanda completa es reemborsaran també les despeses d’enviament i devolució ordinàries; si bé C&C CASANOVA SA no assumirà un cost addicional per haver l’usuari triat una modalitat de lliurament especial.

  No es procedirà a fer cap reemborsament si el producte ha estat obert del seu embalatge original i no es troba les mateixes condicions en què es va lliurar o ha patit algun dany després del lliurament.

  El reemborsament a l’Usuari serà mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat per aquest en el moment de realitzar la transacció inicial de compra.

  Si l’Usuari vol fer un canvi per un altre producte de la web, de les mateixes o diferents característiques, de manera alternativa a la devolució dels diners se li habilitarà un val amb el saldo a favor seu perquè pugui realitzar una nova comanda.

 10. GARANTIA: Tots els productes de C&C CASANOVA SA tenen una garantia de 2 anys per defecte de fabricació o disconformitat que presenti el producte en el moment del lliurament. En cas de defecte de fabricació o disconformitat del producte, C&C CASANOVA SA procedirà a la substitució o reparació del producte i si això no fos possible a la rebaixa al preu oa la devolució de l’import. Per al cas dels canvis i les devolucions, les despeses de devolució corren a compte de C&C CASANOVA SAPara l’exercici d’aquests drets s’atendrà al que disposa el Llibre Segon, Títol IV del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre , pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 11. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT: Per a qualsevol pregunta, incidència o reclamació, escriviu a comandes@academiacasanova.com.
 12. TARGETES REGAL: La compra de targetes regals es regirà per condicions específiques que es troben disponibles al següent enllaç: Termes i condicions de les targetes de regal .
 13. CONTRASENYES: C&C CASANOVA SA podrà facilitar l’ús de contrasenyes personals a l’usuari que es registri com a tal en aquesta pàgina web. Aquest haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tota mena es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya daccés telemàtic als serveis vinculats a aquesta pàgina web podrà ser modificada en tot moment per lUsuari.
 14. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT: Llevat de disposició legal en contra, no acceptarà cap responsabilitat per: (i) pèrdues no atribuïbles a cap incompliment per part seva; (ii) pèrdues empresarials (incloent lucre cessant); (iii) fallades tècniques per causes fortuïtes o d’una altra índole que impedeixin un funcionament normal del lloc web a través d’internet. Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei; (iv) cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan es produeixi com a conseqüències que es troben fora del control raonable, és a dir, que es justifiquin en causa de força major.
 15. POLÍTICA DE PRIVACITAT: C&C CASANOVA SA compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, la LO 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privadesa
 16. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web, incloent entre altres les imatges i els textos dels articles, sigui quin sigui el format, el llenguatge de programació i la forma de representació, són propietat de C&C CASANOVA SA, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el previ consentiment de C&C CASANOVA SA L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de C&C CASANOVA SA
 17. ACORD COMPLET: Les presents condicions i tot el document a què aquestes facin referència constitueixen l’acord íntegre entre l’Usuari i C&C CASANOVA SA, en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, o acord anterior convinguda ja sigui de forma verbal o per escrit entre les mateixes parts.
 18. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: C&C CASANOVA SA podrà modificar en qualsevol moment les Condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
 19. SEPARABILITAT: Si alguna de les disposicions contingudes en aquest acord, o qualsevol de les seves parts, es determinés invàlida i/o inaplicable, no afectarà la resta de la disposició en qüestió o qualsevol altra disposició continguda en aquest document.
 20. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre C&C CASANOVA SA, i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Badalona.